submit


فیض که او نیز می رود و با نام مستعار کوکی برای بودن در سختی کوکی می دانستم که دقیقا همان چیزی است که او می خواست به آرزو برای زمانی که او خواسته جادویی سوال»اگر شما می توانید یک آرزو چه خواهد بود.’ فیضی در پاسخ به این سوال گفت:»من می خواستم برای دیدار با پاپ, و من می خواستم برای رفتن به رم و دیدار با پاپ به خاطر من واقعا ایمان قوی و ایمان به من کمک کرد از طریق این سفر و این امر می تواند سرد به یک برکت و رحمت او.’ فضل به تازگی از سفر به ایتالیا که در آن او قادر به دریافت برکت او از پاپ. ما نگاه رو به جلو به شنیدن بیشتر در مورد گریس آرزو می کنم وقتی که او برمی گرداند از ایتالیا. نیوجرسی, نیوجرسی شرکت های غیر انتفاعی معاف از مالیات بر درآمد فدرال در بخش کد درآمد داخلی

About