submit


برای اولین بار نشان می دهد یک لیست از زنان که در نزدیکی شما زندگی می کنند و مایل به دیدار با شما امروز ما نیاز به درخواست شما چند سوال. برخی از زنان جامعه ما مادران مجرد هستند و یا مشغول بدن که می خواهید برای دریافت به دانستن مردم است. احترام به حریم خصوصی از این زنان است. درصد زیادی از این زنان به ما نشان داده است که نمی خواهند هر چیزی جدی است اما فقط برای آشنایی با مردم و یا. خواهد شما را به این صورتی که مورد بود. در برخی موارد جامعه ما سازماندهی رویدادهای زندگی می کنند برای کمک به کاربران ما رسیدن به هر یک از دیگر, شما به برخی از این. شما سال یا بیشتر. برخی از زنان خواسته اند به ما اجازه می دهد تا دسترسی به مردان پایین تر از این سن به دلیل رفتار نامناسب

About