submit


در میان مردم وجود دارد که این باور اشتباه است که بر طبق آن با مردم به عنوان به زودی به عنوان شناخته شده شما می توانید تنها بحث در سطح’ پس به صحبت می کنند از همه چیز و هیچ چیز. در واقع هنگامی که شما را جذب کرده ایم یک زن, شما باید بدانید که بهتر و چت در مورد هر چیزی آنها قطعا مفید است اما بعد از مدتی آنها را ترک زمانی که آنها پیدا کردن. پس از شما با یک زن پس از ایجاد جاذبه در آن بی معنی است به صحبت می کنند تنها در یک سطحی راه درست مثل شما که صحبت با یک غریبه در یک ایستگاه اتوبوس. البته اطلاعات اولیه و بحث در مورد هر چیزی که ما می خواهیم, اما اگر شما می خواهید به تجدید نظر یک زن آن است که بسیار مفید برای صحبت از چیزهایی که کمی بیشتر مهم است

About