submit


یک دلیجان لود شده با طلا است توسط مردان خوزه مندوزا گفت تامپیکو. سست و اما با تعجب همه آنها را قتل و دزدی و غارت است. اما با باز کردن مورد یکی متوجه می شود که آن را پر از سنگ. دریافت اسپارتان مرموز دزد مسلح در لباس زیبا, ماهر, کارت, و با, عجیب و غریب اما معصوم تفنگ جیبی (یکی از تنظیم به چهار میله): متقاعد گروه او نویسنده ضربه و طلا در او پنهان است متقاعد شده است که در کل امر دخیل هستند ناپیدا و شهروندان محترم است. فراموش مربع مودب

About